GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Po přečtení těchto zásad zjistíte:


I.


Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro společnost FACE UP s.r.o. důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.


Po přečtení těchto zásad zjistíte:


 • na základě jakého právního důvodu jsou osobní údaje zpracovávány;
 • po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje zpracovávány;
 • zda jsou osobní údaje předávány třetímu subjektu;
 • jaká jsou práva ve vztahu ke správci osobních údajů.


Správce osobních údajů je společnost FACE UP s.r.o., IČ 01625918, sídlo Pod Kotlářkou 151/3, Košíře, 150 00 Praha 5 („Face up“).


Společnost Face up zpracovává osobní údaje fyzických osob („subjektů údajů“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).


II.


Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, zpracováváme v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v této informaci. Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, zejm. za účelem realizace smlouvy.

 

Vaše osobní údaje budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.


Zasílání obchodních sdělení


Vámi poskytnutou e-mailovou adresu nebo telefonní kontakt je Face up oprávněn využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo k nabídce výrobků a služeb společnosti v souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.


Bezpečnost


Face up přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.


Cookies


Face up používá cookies k tomu, aby zajistila optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Používání cookies můžete deaktivovat či změnit jejich nastavení ve svém internetovém prohlížeči.


III.


A. Právní důvod zpracování osobních údajů


Face up jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů:


 • plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zejména účetní, daňové a archivační);
 • ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce).


B. Informace podle článku 13 GDPRInformace poskyované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů


 • subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům,
 • subjekt údajů má právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný,
 • osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nutnou k účelu zpracování. V případě, že jsou osobní údaje získávány na základě smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí maximální doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví nebo po dobu požadovanou právními předpisy,
 • osobní údaje nejsou předávány do třetí země,
 • správce neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.


C. Informace podle článku 15 GDPR: Právo na přístup k osobním údajům


Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím. Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných správcem. Za další kopie správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.


D. Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu


Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.


E. Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz


Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejm. za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


F. Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování


Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil za určitých situací zpracování jeho osobních údajů.


G. Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost


Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.


H. Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku


Z důvodů týkajících se konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů.


I. Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů


Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů oznámit.FACE UP s.r.o.